International Primary Curriculum (IPC); vakken worden in samenhang aangeboden en er is aandacht voor meervoudige intelligenties

IPC - International Primary Curriculum

​Het IPC is een inspirerend en vooruitstrevend curriculum voor de zaak- en creatieve vakken in het basisonderwijs waarbij effectief leren leren centraal staat en leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs voeren. Het IPC is ooit in opdracht van Shell ontwikkeld en kent zowel een Engelse als Nederlandse variant met een routing die dekkend is voor de Nederlandse kerndoelen. Internationalisering is een thema dat overal in de units van het IPC is verwerkt. Binnen het IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe leerlingen leren. De activiteiten binnen het curriculum houden rekening met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, en leerstijlen van leerlingen.

Leren leren

In het IPC staat het leren van de leerling centraal. Dit heeft grote consequenties voor de rol van de leerkracht. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. In de rol van de leerkracht zal de nadruk komen te liggen op het regisseren van het leren in plaats van het klassikaal doceren. Scholen die de keuze maken om het International Primary Curriculum te introduceren worden vanuit het ATI ondersteund door een bovenschoolse IPC coördinator.

 ​Internationaal

Het IPC onderwijs bestaat uit diverse thema's als 'huis en thuis', 'de missie naar Mars', 'jong en oud' of 'een dorp bouwen'. De thema's omvatten de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur, Techniek, ICT, Muziek, Kunst, Mens en Maatschappij, Internationaal en Bewegingsonderwijs. Daarnaast richten zij zich op internationalisering. Doordat de kinderen verbanden leggen tussen de vakgebieden beklijft hetgeen zij leren beter. Daarnaast krijgen zij meer zicht op de wereld om hen heen.

Bij bijvoorbeeld het thema 'het Regenwoud' wordt aandacht besteed aan de vakgebieden Aardrijkskunde (waar vind je regenwouden op de wereld en waarom juist daar), Natuur (welke lagen zijn er in een oerwoud, welke dieren leven in het oerwoud), Kunst en M​uziek (maskers maken en bekijken van volken die in het oerwoud leven, luisteren naar muziek en zelf muziek maken). Door mensen binnen de klas uit te nodigen om te vertellen over hun werk, hobby of talent en het maken van diverse uitstapjes proberen wij de buitenwereld binnen de school te halen. Hierdoor komen de thema's voor de kinderen meer tot leven.

 

Vaste structuur

Het IPC onderwijs werkt met thema's (units). Er zijn units voor leerlingen van groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Iedere unit is opgebouwd uit dezelfde, vaste componenten. Een IPC unit begint altijd met een startpunt. In deze fase worden de kinderen enthousiast gemaakt voor een thema.  Vervolgens vindt de kennisoogst plaats. Dan wordt gekeken wat de kinderen al over het thema weten en wat ze graag willen leren. Tijdens de 'big picture' wordt door de leerkracht verteld wat de kinderen tijdens de IPC lessen gaan leren.

Aan het begin van iedere les wordt benoemd wat het leerdoel van de les is. Zo weten de kinderen wat zij die les gaan leren. De lessen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. Bij de afsluiting van een thema kunnen de kinderen aan anderen laten zien wat zij hebben geleerd, bijvoorbeeld door een tentoonstelling of presentaties. Doel hiervan is dat de kinderen zich meer bewust worden van hetgeen ze tijdens een unit hebben geleerd.